Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Postanowienia wstępne
  1.1. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej
  jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres
  Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji o
  oferowanych przez DBest Content – Daniel Bartosiewicz produktach i usługach (dalej jako:
  „Newsletter”).
  1.2. Usługa świadczona jest:
  1.2.1. przy wykorzystaniu strony internetowej internetoweportfolio.pl (dalej
  jako: „Strona Internetowa”);
  1.2.2. nieodpłatnie;
  1.2.3. przez czas nieoznaczony.
  1.3. Usługa Newslettera świadczona jest przez Daniel Bartosiewicz, właściciel firmy wpisanej do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod nazwą DBest Content – Daniel Bartosiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nieborowskiej 44/5, 80-034, NIP: 921-19-16-203, dalej jako Administrator lub DBest Content, tel.: 669-345-819 (dalej jako:
  „Administrator”).
 2. Rejestracja
  2.1. Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika
  niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie
  Internetowej (dalej jako: „Polityka Prywatności”).
  2.2. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:
  2.2.1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej
  poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika;
  2.2.2. zaakceptować niniejszy Regulamin;
  2.2.3. zaakceptować Politykę Prywatności;
  2.2.4. wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika
  Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18
  lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
  2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity);
  2.2.5. potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link
  potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez
  Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  2.3. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie
  dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi
  1 z 5
  Newslettera. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie
  będzie mogła być świadczona.
  2.4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w
  punkcie 2.3 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy
  e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie
  wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
  2.5. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:
  2.5.1. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne
  urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu;
  2.5.2. dostęp do poczty elektronicznej.
  2.6. Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 2.5.1
  powyżej, przeglądarek ani dostępu do internetu.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera
  3.1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas
  rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik
  zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one
  zmianie.
  3.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z
  prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione
  jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających
  prawo lub dobre obyczaje.
  3.3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w
  jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony
  Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się
  powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej
  lub jej elementów technicznych.
  3.4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w
  usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo,
  świadczenia usługi bez podania przyczyny.
  3.5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami
  przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.
 4. Reklamacje
  4.1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez
  Użytkownika na przykład:
  4.1.1. pisemnie na adres Administratora: DBest Content – Daniel Bartosiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nieborowskiej 44/5, 80-034 lub;
  4.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  daniel.bartosiewicz@dbest-content.com.
  4.2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Użytkownika
  oraz dane Użytkownika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
  zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
  zalecanego opisu reklamacji.
  4.3. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji
  ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie
  dalszego postępowania.
 5. Dane osobowe
  5.1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i
  korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora.
  5.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże
  niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera.
  Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być
  świadczona.
  5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
  poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5.4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych
  Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.
  5.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług
  Administrator korzysta przy wysyłce Newslettera.
 6. Rezygnacja z Newslettera
  6.1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z
  usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi
  np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  daniel.bartosiewicz@dbest-content.com lub pisemnie na adres: DBest Content – Daniel Bartosiewicz
  ul. Nieborowska 44/5,
  80-034, Gdańsk. Wzór oświadczenia o rezygnacji z
  usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – przy czym
  posługiwanie się nim nie jest konieczne.
  6.2. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny
  zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „Zrezygnuj” umieszczony w
  stopce każdego Newslettera.
  6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi
  Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi
  Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty
  elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.
 7. Zmiany niniejszego regulaminu
  7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z
  ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  7.1.1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub
  decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  7.1.2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;
  7.1.3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych,
  zamieszczonych w regulaminie;
  7.1.4. poprawy obsługi Użytkowników.
  7.2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez
  przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu
  (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).
  7.3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może
  oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu.
  Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z
  rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.
  7.4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w
  punkcie 7.3 powyżej ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem
  w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.
 8. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów
  8.1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a
  Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o
  świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.
  8.2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na
  świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy
  powszechne w Polsce.
  8.3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z
  pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń –
  informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują
  się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce
  „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także
  prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do
  internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku,
  poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
  konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18
  lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku,
  poz. 1219, tekst jednolity).

  9.2. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.
  ZAŁĄCZNIK NUMER 1
  Do:
  DBest Content – Daniel Bartosiewicz
  ul. Nieborowska 44/5,
  80-034, Gdańsk
  OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z USŁUGI NEWSLETTERA
  Ja, niżej podpisany/na

zamieszkały/ła


zarejestrowany/na do usługi Newslettera na stronie internetowej internetoweportfolio.pl
niniejszym składam rezygnację z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.


Miejscowość, data i podpis Użytkownika